Regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STREFA SERDECZNA.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin

a) Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady dokonywania zakupu towarów w sklepie internetowym STREFA SERDECZNA. prowadzonym pod adresem www.strefaserdeczna.pl oraz zasady dostawy zakupionych towarów do klienta.

b) Złożenie przez klienta zamówienia w sklepie internetowym STREFA SERDECZNA jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad.

c) Sklep internetowy STREFA SERDECZNA. dostępny pod adresem www.strefaserdeczna.pl (dalej „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez Annę Ciesielczyk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ACD Anna Ciesielczyk,wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju (dalej „Sprzedawca”), NIP: 562 155 19 86.

Dane kontaktowe:

adres poczty elektronicznej: sklep@strefaserdeczna.pl

numer telefonu: 515 01 01 21

2. Wymagania techniczne

W celu korzystania z Sklepu internetowego i składania zamówień w Sklepie internetowym niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) posiadanie komputera z włączoną opcję obsługi plików typu "cookie" lub innego urządzenia z dostępem do sieci internet,

b) posiadanie systemu operacyjnego: Windows lub Linux (z konsolą graficzną), Mac OS lub Android,

c) posiadanie przeglądarki internetowej z obsługą Java Script: Internet Explorer w najnowszej wersji, Google Chrome w najnowszej wersji, Mozilla Firefox w najnowszej wersji Safari w najnowszej wersji Opera w najnowszej wersji lub inne wersje mobilne,

d) posiadanie konta poczty elektronicznej,

e) posiadanie numeru telefonu komórkowego.

II. ZAKUPY W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Działalność

Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składać można przez stronę internetową Sklepu internetowego Strefa Serdeczna.

2. Obszar działania

Sprzedawca umożliwia dostawę towarów z asortymentu Sklepu internetowego na terenie Unii Europejskiej  za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

3. Kupujący

Z oferty Sklepu internetowego mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych (dalej „Konsument”) oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (dalej łącznie „Klient”).

4. Ceny

Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione w Sklepie internetowym są cenami brutto VAT, wyrażonymi w złotych polskich.

5. Oferta handlowa

Zamówienie (dalej „Zamówienie”) przesłane przez Klienta poprzez Sklep internetowy stanowi oświadczenie woli Klienta, będące złożeniem przez Klienta Sprzedawcy oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w Zamówieniu. Wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność towarów na stronie internetowej Sklepu internetowego nie jest jednoznaczne z dostępnością towarów w magazynie i możliwością realizacji Zamówienia.

6. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

7.  Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

III. KONTO

1. Rejestracja

a) Przy złożeniu Zamówienia w Sklepie internetowym konieczna jest rejestracja w Sklepie internetowym i założenie Konta zgodnie z Regulaminem. Przeglądanie towarów Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji.

b) Rejestracja w Sklepie internetowym polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, akceptację Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka na stronie Sklepu internetowego.

c) Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, ale konieczne do założenia Konta w Sklepie internetowym i złożenia zamówienia.

d) Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient powinien kliknąć w przycisk „Zatwierdź”. Następnie na podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej zostanie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość e-mail potwierdzająca założenia Konta w Sklepie internetowym.

e) Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail z informacją o założeniu Konta w Sklepie internetowym. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez Sprzedawcę przez czas nieoznaczony.

f) Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczeniu Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym w każdym czasie i bez podawania przyczyny poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail sklep@strefaserdeczna.pl

ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail podanych podczas rejestracji w Sklepie internetowym.

g) Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku gdy Klient korzysta z Konta lub Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub w sposób zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego. Informacja o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta zostanie przesłana przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.

h) W wyniku wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym, Konto zostanie usunięte przez Sprzedawcę.

i) W trakcie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji handlowych dotyczących Sklepu internetowego poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka na stronie Sklepu internetowego. Wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczeniu Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym. Zgodę można wycofać w każdym czasie przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej lub przy pomocy Danych kontaktowych określonych w pkt. I. c) Regulaminu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem.

IV. ZAMÓWIENIE KLIENTA

1. Składanie i akceptacja Zamówienia

a) Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

b) Zamówienie może złożyć zarówno Klient, który składał już wcześniej zamówienia w Sklepie internetowym, po zalogowaniu, jak też Klient, który składa Zamówienie po raz pierwszy, dokonując przy tym rejestracji i założenia Konta w Sklepie internetowym.

c) Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia przedstawiona jest w koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności oraz formy dostawy przedmiotu Zamówienia.

d) Realizacja Zamówienia możliwa jest po akceptacji Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka na stronie Sklepu internetowego.

e) Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem.

2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia

Przyjęcie Zamówienia Klienta przez Sprzedawcę zostaje potwierdzone drogą elektroniczną poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości e-mailowej na podany przez Klienta adres e-mail wraz z numerem Zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w żądanym terminie lub w przypadku braków w asortymencie Klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z numerem Zamówienia, o której mowa powyżej zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

W przypadku wyboru przez Klienta: 

a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. 

b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

  3. Możliwość anulowania Zamówienia

  Anulowania Zamówienia dokonuje się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: sklep@strefaserdeczna.pl.

  4. Prawo odstąpienia od umowy

  a) Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  b) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów objętych Zamówieniem lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towarów objętych Zamówieniem.

  c) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien przesłać do Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów objętych Zamówieniem lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towarów objętych Zamówieniem.

  d) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  e) W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie pogorszonym. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres podany przez Sprzedawcę, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

  f) W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są otrzymane płatności, poza kosztami dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  g) Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

  6. Termin realizacji dostawy: wysyłka następuje w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych, licząc od dnia wpływu zapłaty za zamówienie na rachunek Sprzedawcy lub 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, dla płatności za pobraniem.


  7. Dni wolne

  Sprzedawca nie dostarcza Zamówień w niedziele i dni świąteczne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni w których nie będzie możliwa dostawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.

  8. Odmowa realizacji Zamówień

  Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:

  a) istnieją wyraźne trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej Zamówienie

  b) Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Sprzedawcę za wymagające potwierdzenia w sytuacji konieczności zmiany terminu dostawy lub składu zamówionych towarów,

  c) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

  9. Faktura

  a) Do zamówienia dołączana jest faktura VAT, obejmująca dostarczane pozycje Zamówienia. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

  b) Aby otrzymać fakturę VAT, Zamawiający zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym nazwę firmy oraz NIP.

  V. PŁATNOŚCI

  Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  • Płatność za pobraniem
  • Płatności elektroniczne
  • Przelew tradycyjny na konto bankowe Sprzedawcy

  W naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

  VI. REKLAMACJE I ZWROTY

  a) W razie niezgodności towaru z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym Sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie 2 dni od dostarczenia Zamówienia, z zastrzeżeniem punktu b) poniżej. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Sprzedawcą mailowo lub telefonicznie.

  b) Stwierdzenie niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później, niż przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia.

  c) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi Sprzedawcy we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

  d) Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.

  e) Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  f) Zdjęcia towarów umieszczane w Sklepie internetowym są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich towarów i mogą wystąpić różnice między rzeczywistym wyglądem towaru a jego zdjęciem w Sklepie internetowym np. może się różnić odcieniem kolorów ciastoliny.

  VII. NEWSLETTER I PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

  a) Usługa Newsletter jest dobrowolna i nieodpłatna oraz polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej o nowych towarach lub usługach Sprzedawcy, które mogą zawierać informacje handlowe. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

  b) Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu internetowego, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji o nowościach i klikając przycisk „OK”. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie od Sprzedawcy. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

  c) Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej lub przy pomocy Danych kontaktowych określonych w pkt. I. c) Regulaminu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem.

  d) Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Newsleterr’a, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub Regulaminu, w tym ze względów bezpieczeństwa, w szczególności w związku z przełamywaniem zabezpieczeń strony internetowej Sklepu internetowego, o czym powiadomi Klienta.

  VIII. DANE OSOBOWE

  a) Administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w odniesieniu do danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.

  b) Dane osobowe podawane są przez Klientów przy składaniu zamówienia w Sklepie internetowym, a także w związku z wysyłaniem informacji handlowych/Newsletter’a i Programem lojalnościowym.

  c) Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego poświęconej Polityce prywatności Sklepu internetowego Strefa Serdeczna.

  d) Klient oświadcza, że wprowadzone przez niego dane w Sklepie internetowym są prawdziwe, kompletne i rzetelne.

  IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

  Klient korzystający z usług Sklepu internetowego ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

  2. Dostarczenie wiadomości email

  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

  3. Refundacje

  W przypadku odmowy realizacji Zamówienia zgodnie z Regulaminem lub w przypadku anulowania przez Klienta Zamówienia wcześniej opłaconego, Sprzedawca dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane mailowo przez Klienta.

  4. Regulamin

  a) Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zmiany cennika, przepisów prawa lub w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu internetowego. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz od daty poinformowania Klientów o zmianie. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji Regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia Klienta o braku akceptacji Regulaminu usunie Konto Klienta założone w Sklepie Internetowym. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

  b) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem aktywnego linku dostępnego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz sporządzić jego wydruk.

  5. Spory

  a) Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

  b) Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje odnośnie pozasądowych procedur wskazanych powyżej dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

  c) Niezależnie od postanowień pkt b). 5 powyżej Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution). dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

  6. Prawo właściwe

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U.2016 r. poz. 380 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) w przypadku Klientów będących Konsumentami.

  Zapoznaj się również z naszą Polityką prywatności.


  do góry
  Sklep jest w trybie podglądu
  Pokaż pełną wersję strony
  Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.